HACETTEPE ROMATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM I
Madde 1.Derneğin Adı: Hacettepe Romatoloji Derneği, şubesi yoktur.
Madde 2.Derneğin Merkezi: Ankara'dır, şubesi yoktur.
Madde 3. Derneğin Faaliyet Alanı ve Amacı:
             Derneğin faaliyet alanı ve amacı, romatoloji bilim dalı ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini desteklemek, hekimlerin bilgi ve deneyimlerini artırmak, hekimlerin romatoloji alanında bilimse çalışmalar yapmasını özendirmek ve desteklemek, romatoloji bilim dalı altında ele alınan hastalıklar açısından toplumu bilinçlendirmek, hastalara destek sağlamak için çalışmalar yapmaktır.
            Dernek amacını gerçekleştirmek için:
·       Ülkemiz Yüksek Öğrenim Kurumları Tıp Fakültelerinde hasta kayıt veri tabanlarının oluşturulması için planlamalar ve finansal destekler oluşturulması, bu sayede ulusal-uluslar arası platformda düzenli kayıt sistemi ile etkin ve kapsamlı temsiliyet sağlanması,
·       Ulusal ve uluslararası ölçekte Romatoloji bilim dalı ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini destekleme,
·       Romatoloji eğitiminde, hasta bakımı, tanı ve tedavisinde, teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesinde katkıda bulunmak ve meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek için mezuniyet öncesi ve sonrası kurs, seminer ve kongreler düzenleme,
·       Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları Romatoloji öğretim üyeleri ve yardımcıları arasında sosyal dayanışma sağlama,
·       Romatizmalı hastalara destek sağlamak amacıyla ilgili derneklerle görüşmeler yapmak, hasta bakımıyla ilgili kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapma,
·       Burslar ve ödüller aracılığı ile Romatoloji dalında eğitim ve araştırmaları teşvik etmek, benzer kurum ve eğitim kuruluşları ile iş birliği yapma,
faaliyetlerinde bulunur.
Madde 4.Derneğin siyasi ve dini bir amacı yoktur.
Madde 5. Derneğin amacını geliştirmek için sürdürülecek çalışma koşulları ve biçimleri
1.     Üyelerine, hizmet verdiği kişilere ve Romatoloji veya diğer alanlarda çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, panel düzenlemek ve basılı ve görsel yayınlar yapmak.
2.     Romatoloji klinik uygulamalarında tanı ve tedavideki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleyerek kendi üyelerini, yurt çapında üye olmayan meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek.
3.     Hacettepe Romatoloji Biyolojik Veri Tabanı (HÜRBİO) ve Hacettepe Vaskülit Veri Tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile yeni hasta kayıt veri tabanların oluşturulması, bu amaçla finansal açıdan desteklenmesi
4.     Romatoloji eğitiminde belli standartların sağlanması için ilgili, üye olmayan meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek; hemşire, sağlık memuru ve diğer yardımcı sağlık personellerinin eğitimi için desteklemek
5.     Romatolojide eğitim projeleri geliştirmek ve uygulamak, bu doğrultudaki projeleri desteklemek.
6.     Üyelerine, Romatoloji, iç hastalıkları, diğer anabilim dallarında ve aile hekimi (pratisyen) olarak çalışan meslektaşlarına, eğitim faaliyetlerinde maddi ve manevi olarak destek olmak.
7.     Üyelerine, araştırma görevlilerine ve tıp fakülteleri öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılabilmeleri için destek olmak.
8.     Yüksek Öğrenim Kurumları Tıp Fakültelerinin sosyal aktivilerine maddi ve manevi destek sağlamak.
9.     Dayanışma amaçlarına yönelik olarak çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemek ve gerekirse çeşitli çalışma grupları kurmak.
10.  Dernek amaçlarına yönelik sosyal tesisler kurmak.
11.  Tıp Fakültelerinde yeni meslektaşların yetişmesi için gereğinde fakültelerin bu konuda çalışan birimlerine bağışta bulunmak.
12.  Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerek görülmesi durumunda derneğe bağlı iktisadi işletme kurmak.
Madde 6.Dernek, yıllık gelirinin yönetim kurulunun saptayacağı belli bir kısmını amaçları doğrultusunda harcar. Harcamadığı kısmını ertesi yıllarda dernek amaçları doğrultusunda harcamak üzere milli bankalardan birine yatırır.
BÖLÜM II
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 7.Fiil ehliyeti sahibi ve Dernekler mevzuatına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu/üyesi olmasına engel hali bulunmayan kişiler, Dernek Yönetim Kurulu'nun kabulüyle aşağıda belirtilen türlerden biriyle derneğe üye olabilirler
a) Asli Üyeler: Derneğin merkezine kayıtlı üyelerdir. Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı veya Romatoloji Bilim Dalında görev yapan öğretim üye ve yardımcıları ile araştırma görevlileri, İç Hastalıkları veya Romatoloji Eğitimini Hacettepe’de alıp diğer Romatoloji Bilim Dallarında/Kliniğinde çalışan hekimler,
Yabancı gerçek kişilerin asli üye olabilmesi için Türkiye'de ikamet etmesi şartı aranır
b) Onursal Üyeler: Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, derneğe önemli ayni ve nakdi bağışta bulunan kişi ve kuruluşlardır.
c) Derneğe asli üye olmak için:
I. Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olmak, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalında öğretim üye ve yardımcısı veya araştırma görevlisi olmak, İç hastalıkları veya Romatoloji eğitimini Hacettepe ÜTF’de alıp başka bir kurumda Romatoloji bilim dalında/ kliniğinde çalışmak
II. Üyelik için 2 resim ve yıllık 50 TL üye aidatını ödemek.
III. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir. Giriş formunun elektronik ortamda doldurulması durumunda, 5070 sayılı Kanun gereğince elektronik imza kullanılması zorunludur.
IV. Dernek üyeleri her yıl, o yıl için genel kurul tarafından belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlü olurlar.
Madde 8.Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 9.Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez 
Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle ayrılan üyelerin asli üyelikleri sona erer.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 10.Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararı ile sona 
erer:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3-Üyelik aidatlarını üç yıl süreyle ödememek
4- Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymamak, şeref ve 

haysiyet kırıcı davranışlarda bulunmak, üyeler arasında geçimsizliğe neden olmak
5-Dernekler mevzuatına göre üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren Genel Kurula itirazda bulunabilir. Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.Dernek yönetim kurulu ödenmeyen aidatlar için ayrıca bir karar alınmasına gerek kalmaksızın, aidatını ödemeyen üye hakkında icra takibi başlatabilir, dava açabilir.
Madde 11. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanamazlar. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmamaktadır.
BÖLÜM III
DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI,YETKİ VE GÖREVLERİ
Derneğin organları
Madde 12. Derneğin organları şunlardır:
a.Genel Kurul
b.Yönetim Kurulu
c.Denetleme Kurulu
Genel Kurul:
Madde 13.Genel kurul en üst, en yetkili organıdır. Derneğin tüm asil üyelerinden oluşur. Genel kurul üç yılda bir Nisan ayında toplanarak aşağıdaki hususları görüşür ve karara bağlar.
a)     Dernek organlarının seçilmesi.
b)     Yönetim kurulu ve denetleme kurulu kararlarının görüşülüp karara bağlanması.
c)     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının onaylanması.
d)     Dernek için gerekli menkul, gayrimenkullerin satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
e)     Derneğin feshedilmesi.
f)      Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi.
g)     Üyelikten çıkarılma kararlarının kesinleştirilmesi
h)     Derneğe bağlı iktisadi işletme kurulabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
GENEL KURUL
Madde 14.
1. Genel kurul derneğin en üst yetkili organıdır.Derneğin tüm asil üyelerinden oluşur. Üç yılda bir Nisan ayında dernek merkezinde veya yönetim kurulunca belirlenecek başka bir yerde, yönetim kurulunun saptadığı tarih ve saatte yönetim kurulunun düzenleyeceği gündeme göre toplanır.
2. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilk toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ VE KARAR SAYISI
Madde 15.Genel kurulun toplantısı iki tür olur.
Olağan toplantı: Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen sürede ve biçimde yapılan
toplantıdır.Olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.Genel kurul, gündem maddelerinde sıra değişikliği yapabilir ama görüşülmeyen bir maddeyi gündemden çıkaramaz.
Olağanüstü toplantı: Yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun gerekli görüşmesi, ya da üyelerden beşte birinin yönetim kuruluna ulaşan yazılı isteği üzerine Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.Toplantı isteyen organ ya da üyelerin gündemi de bildirmeleri zorunludur.
Madde 16. Genel kurul toplantılarını yönetmek için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman üye açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel kurul başkanı yönetir.Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Tutanak, toplantı sonunda tüm belgelerle birlikte yönetim kuruluna verilir. Genel Kurul da kararlar, katılan üyelerin yarısının bir fazlasının oyuyla (salt çoğunluk) alınır.
YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 17. Yönetim kurulu, genel kurulca 3 yıl süre için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden kurulur.Seçim gizli oyla yapılır.Oy pusulasına en fazla yedi(7) adayın adı yazılır.En çok oy alan 7 kişi asil üye seçilmiş olur.Yedekler oy sırasına göre saptanır. Oy eşitliğinde ad çekmeye başvurulur.
Madde 18.Yönetim kurulu üyeleri arasında bir dernek başkanı, bir dernek başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar.Bu seçim de gizli oyla olur.Yönetim kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır ve çoğunluk olmadıkça toplantı yapılamaz. Mazeretini toplantı gününden evvel bildirmeksizin 3 defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyenler, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar, yerlerini sırayla yedek üyeler alır.
Madde 19. Dernek başkanı yönetim kurulu adına derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.Yönetim kurulunun kararlarını uygular ve uygulatır.Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler.Tüzükte verilen görevlerini yerine getirir. Başkan yardımcısı başkanın yokluğunda ve başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar.Çalışmalarında başkana yardım eder. Sekreter üye derneğin büro işlerinden sorumludur.Toplantı tutanaklarını düzenler, defter ve kayıt tutar.Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan yardımcısı ile birlikte bütçe taslağını da sayman ile birlikte yönetim kuruluna hazırlar.Yönetim kurulu gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır. Sayman üye, derneğin parasal işlerinden sorumludur.İlgili defter ve kayıtları düzenler, demirbaşların korunmasını sağlar, bütçe tasarısını hazırlar, harcamaları her yönetim kurulu toplantısında sunar. Kararsız gider yapılmamasını sağlar.
Madde 20.Yönetim kurulunun karar ve yetkileri şunlardır.
A. Derneği temsil eder gerekirse bu konuda geçici olarak bir ya da bir çok üyesine yetki verir.
B. Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarmaya karar verir.
C. Genel kurul toplantılarına sunulacak raporu bütçe tasarısını hazırlar.Genel kurul toplantılarının gün ve yeriyle gündemini saptar, tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirir.Genel kurul kararlarını gerçekleştirir.
D. Yılda en az iki kez toplanarak hazırlanan gündeme göre çalışmalar yapıp kararlar alır, çalışmalarında başkan, sekreter ve sayman yardımcı olur, kararların uygulanmasını denetler.
E. Derneğin gelir ve gider işlemlerini yerine getirir.
F. Dernek personelini göreve alır, aylık ücretlerini saptar, görevden çıkarır.
G. Yılda bir saymanın gelir giderle ilgili açıklamasını yazılı raporu da inceleyerek dinler gerekli tedbirleri önerir, karşılaştırır.
H. Derneğin amaçlarının yerine getirilmesi ve yürütülmesi için gerekli çabalarda bulunur.İlgilileri uyarır,uygun bulduğu girişimlere geçer.
I.Denetçilerin her 12 ayda bir verecekleri raporu inceleyerek gereğini yapar.
J. Genel kuruldan aldığı yetkiyle gerekli gördüğü zaman derneğe bağlı iktisadi işletme kurma kararı alır ve kuruluş için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
DENETLEME KURULU
Madde 21. Denetleme kurulu genel kurulca üç yıl için seçilir.Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili seçer.Seçim gizli oyla yapılır.Düzeni ve üyelik boşalmasında yönetim kurulu örnek alınır.İlk toplantısında üyelerden birisi başkanlığa seçilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna bildirilir.Denetleme kurulu, denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar.
 
DERNEĞİN DENETİMİ
Madde 22.Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, hertürlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 23.Çalışmalar nedeniyle yönetim kurulu kararına bağlı giderler belgeleri alınarak sayman tarafından bütçe olanakları içinde miktar ne olursa olsun yapılır.
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 24.Derneğin gelir kaynakları şunlardır.
a)    Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak da 50 TL aidat alınır. Bu miktarları 25–150 TL arasında olmak üzere artırma veya eksiltme yetkisi Genel Kurula aittir.
b)     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar
c)     Dernek veya dernek üyeleri tarafından tertiplenen kongre, sempozyum, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, basılı materiyal (dergi, kitap vb.)  ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
d)     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e)     Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler
f)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
g)     Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
h)     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler
i)      Diğer gelirler
j)      Dernek, amacına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir.
 
BÖLÜM IV
SON KURALLAR
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 25.Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:
Madde 26.
1.Derneğin feshine karar verilebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.
2. Derneğin feshine karar verilmesi halinde para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Hacettepe Romatoloji Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiye edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 27.Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 29. Derneğin kurucu üyeleri ve geçici yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir.
KURUCU ÜYELER, İŞ VE İKAMETGAH ADRESLERİ:
·       Prof. Dr. İhsan Ertenli : HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ADRES  Kızılcaşar Mah. Atakent Sitesi 1225.Sok No:9 Gölbaşı-Ankara
Tel: 0532 4618805, TC 11614139062
·       Prof. Dr. Sedat Kiraz :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ADRES Besteci Cad. No:26 Angora Evleri Mutlukent Ümitköy/Ankara
Tel: 0532 2725180, TC 19033003896
·       Prof. Dr. Şule Apraş Bilgen :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ADRES  Çukurambar Mah. 1428.sok 18/3 Çankaya-Ankara
Tel: 0532 6948555, TC 13003964590
·       Doç.Dr. Ali Akdoğan :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ADRES 5.Sok. 41/8 Bahçelievler-Ankara
Tel: 05323283659, TC 16652047966
·       Doç.Dr. Ömer Karadağ :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ADRES Zafertepe Mahallesi İncesu Caddesi No:72/2 Çankaya-Ankara
Tel: 4333996, TC 35690225518
·       Uzm.Dr. Abdülsamet Erden :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Yan Dal Araştırma Görevlisi
ADRES Şafaktepe Mah. 120. Sok. Apt No: 4, Kat 2 Daire 3Platin Evler B Blok Mamak- Ankara
Tel: 0532 780 3805, TC 21502979656
·       Uzm.Dr. Alper Sarı :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Yan Dal Araştırma Görevlisi
ADRES Aziziye Mah. Mesnevi Sok. No: 43/9 Aşağı Ayrancı-Ankara
Tel: 0533 948 9727, TC 58501489404
·       Uzm.Dr. Berkan Armağan :HÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Yan Dal Araştırma Görevlisi,
ADRES Esentepe Mahallesi Esentepe Sok No:32/3 Yenimahalle Ankara Tel: 0532 555771, TC 18364813150
 
            Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
 
ADI SOYADI
GÖREVİ
SEDAT KİRAZ
BAŞKAN
İHSAN ERTENLİ
BAŞKAN YARDIMCI
ŞULE APRAŞ BİLGEN
GENEL SEKRETER
ÖMER KARADAĞ
SAYMAN
ALİ AKDOĞAN
ÜYE
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 30- Dernekte aşağıda yazılı defterleri tutulur.
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Tutulan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onayı yapılır.
Derneğin Gelir  -  Gider İşlemleri ve Yetki Belgesi
Madde 31- Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; maddede yer alan belgeler Dernekler Yönetmeliği'nde  gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde kullanılmak üzere bastırılır.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmeliği'nin 19 numaralı ekine uygun olmak kaydıyla) dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Beyanname Verilmesi
Madde 32- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 35-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve  (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.
Taşınmazların bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Derneğin yurtdışından yardım alacak olması halinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişik de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek görevlileri ve ücretleri 
Madde 36-Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığı ile yürütülür.   Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.Verilecek ücreti ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. 
Geçici Madde:
Yapılacak ilk seçimlere kadar mevcut organların görevleri devam eder.
            Işbu tüzük 36 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.